dr Krzysztof Ostafin

dr Krzysztof Ostafin

kierownik projektu

Geograf, pracownik Wydziału Geografii i Geologii, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji.
Zainteresowania badawcze: długookresowe zmiany krajobrazu obszarów górskich (w szczególności Karpat Polskich), integracja długookresowych danych przestrzennych, kartografia historyczna, relacje człowiek-środowisko przyrodnicze.

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

czynności w projekcie: koordynacja zespołu badawczego, wektoryzacja historycznych granic administracyjnych na poziomie gmin katastralnych i mniejszych jednostek odniesienia przestrzennego; georeferencja map II zdjęcia wojskowego 1:28 800 Śląska Austriackiego (42 arkusze) i Galicji (22 arkusze); pozyskanie nazw miejscowych Śląska Austriackiego (geonames), opracowanie paneli informacyjnych w geoportalu

dr Dominik Kaim

dr Dominik Kaim

Geograf, zajmuje się tematyką zmian użytkowania ziemi w obszarach górskich na podstawie różnorodnych materiałów, w tym archiwalnych map oraz archiwalnych fotografii naziemnych.
Członek międzynarodowej sieci S4C Science for the Carpathians, ESEH – European Society for Environmental History oraz Karpackiej Rady Naukowej.

czynności w projekcie: wektoryzacja zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej, sieci kolejowej i drogowej Galicji i Śląska Austriackiego; georeferencja map II zdjęcia wojskowego 1:28 800 Galicji (23 arkusze)

dr hab. Wojciech Maciejowski

dr hab. Wojciech Maciejowski

Geograf i biolog, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, absolwent studiów geograficznych (1994) i biologicznych (2000) na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dotychczas zrealizował projekty: „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce” (projekt finansowany ze środków KBN, 2004 – 2007), „Zainicjowanie nowych kierunków rozwoju gospodarczego gmin leżących nad Zbiornikiem Dobczyckim przez rozszerzenie jego funkcji o ekoturystykę” (część projektu New environmental touristical strategy for rural sustainable tourism finansowanego ze środków RFO SMART, 2006), „Monografia gminy Sułoszowa” (projekt finansowany ze środków programu PROW, 2013 – 2014).

czynności w projekcie: wektoryzacja obiektów z zakresu zasobów naturalnych; pozyskanie nazw miejscowych Galicji (geonames)

dr Jakub Taczanowski

dr Jakub Taczanowski

Pracownik Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Problematyka jego badań naukowych obejmuje przede wszystkim geografię transportu, w tym szczególnie zagadnienia transportu kolejowego i miejskiego (zwłaszcza tramwajowego). W kręgu jego zainteresowań znajduje się także geografia osadnictwa, w tym zwłaszcza problematyka miejska. W prowadzonych badaniach kładzie istotny nacisk na historyczną ewolucję analizowanych struktur, podkreślając jej rolę dla współczesnego kształtowania się zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych. Główny obszar badań stanowi Europa Środkowa ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej.

czynności w projekcie: wektoryzacja obiektów z zakresu transportu i komunikacji, tłumaczenia z języka niemieckiego

dr hab. Konrad Wnęk

dr hab. Konrad Wnęk

Pracownik naukowy Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia magisterskie ukończył w 1994 r. pisząc pracę magisterską z zakresu demografii historycznej u prof. Madurowicz-Urbańskiej, następnie podjął studia doktoranckie na wydziale Historycznym. Po uzyskaniu doktoratu w 1998 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na macierzystej uczelni. Interesuje się historią gospodarczą, społeczną i demografią historyczną XIX i XX w., jest specjalistą od zastosowania metod masowych w badaniach historycznych. Zajmuje się również geografią historyczną i wykorzystaniem systemów GIS w badaniach historycznych. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawi pracy „Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studium nad stałym katastrem galicyjskim”.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, aktywnym członkiem Zespołu Demografii Historycznej PAN, Europen Society of Historical Demography i Social Science History Association.

czynności w projekcie: kolacjonowanie danych historyków (mgr Anny Miklar, mgr Adama Szczupaka, dr Lidii Zyblikiewicz, mgr Aleksandry Dul)

dr Lidia A. Zyblikiewicz

dr Lidia A. Zyblikiewicz

Historyk, demograf historyczny, archiwista; od początku studiów doktoranckich związana z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami masowymi populacji Galicji w XIX i początkach XX w. (w tym szczególnie ludnością Krakowa i Lwowa); korzystając ze źródeł zarówno o charakterze pierwotnym (oryginalne ankiety spisów ludności), jak i publikowanych. Zdigitalizowała – w formie baz danych – spisy ludności Krakowa z lat 1857, 1869, 1880 i 1890.
Należy do Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Badań Demograficznych PAN, a także m.in. do Association for History and Computing, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Demograficznego oraz European Society of Historical Demography i Social Science History Association.

czynności w projekcie: pozyskanie danych z: Statistische Übersichten über die Bevölkerung un den Viehstadt von Österreich nach der Zӓhlung vom 31. October 1857; Statystyka miasta Krakowa, 1898 z. I–VII 1887–1900

dr Mateusz Troll

dr Mateusz Troll

Geograf, starszy wykładowca w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji IGiGP UJ, kierownik Zbiorów Kartograficznych IGiGP UJ. Zajmuje się współczesnym oraz dawnym zagospodarowaniem polskich i ukraińskich Karpat Zewnętrznych. W ostatnich latach przedmiot jego zainteresowania stanowią możliwości integracji danych na temat użytkowania i własności gruntów w wybranych gminach katastralnych zaboru austriackiego (Żabie, Mikuliczyn, Zawoja). Dane te pochodzą z operatów dawnego austriackiego katastru gruntowego (józefińskiego z lat 80. XVIII w., tymczasowego z lat 1819-1820 oraz późniejszego stałego katastru gruntowego) i równolegle opracowywanych map topograficznych (I, II i III zdjęcie wojskowe Galicji).

czynności w projekcie: korekcja geometryczna map II zdjęcia wojskowego Galicji w skali 1:28 800 oraz przypisanie georeferencji (240 arkuszy z terenów w granicach Ukrainy oraz pogranicza polsko-ukraińskiego), opracowanie paneli informacyjnych w geoportalu

mgr inż. Monika Dobosz

czynności w projekcie:  wektoryzacja zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej Galicji i Śląska Austriackiego; pozyskanie danych dla miejscowości: Przewodnik Statystyczno Topograficzny i Skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości łącznie z przysiółkami w Królestwie Galicyi… 1872

dr Marcin Szwagrzyk

czynności w projekcie:  wektoryzacja zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej Galicji i Śląska Austriackiego, opracowanie paneli informacyjnych w geoportalu

mgr Anna Miklar

czynności w projekcie:  pozyskanie danych z: Bevölkerung und Viehstand der im Reichsrathe Vertretenen Köningreiche und Länder, dla powiatów: 1869, Galicja: B1–H1,2,3,4,6, Śląsk Austriacki B1–H1,2,3; 1880, Galicja: B1–H3, B2–H1,2, B32–H1, Śląsk Austriacki B32–H1; Die Ergebnisse der Volkszӓhlung, dla powiatów: 1890, Galicja: B32–H1,3,5, B33–H11, Śląsk Austriacki B32–H3,5;wektoryzacja zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej Galicji i Śląska Austriackiego

dr Adam Szczupak

Historyk, bibliotekarz; obronił doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem dziejów Kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego w Galicji Wschodniej oraz stosunków polsko-ukraińskich w XIX-XX w. Autor monografii Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej (Kraków 2015) oraz ponad dwudziestu innych publikacji naukowych. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki.

czynności w projekcie:  pozyskanie danych z: Bevölkerung und Viehstand der im Reichsrathe Vertretenen Köningreiche und Länder, dla powiatów: Śląsk Austriacki B1–H3,4,6 Die Ergebnisse der Volkszӓhlung, dla powiatów: 1880, Galicja: B1–H1,2, B2–H1, Śląsk Austriacki: B1–H1,2,3, B2–H1, 1890, Galicja B32–H4, B33–H10, B63–H1,2,3; B64–H1,2; B65–H2,3,4,5; B66–H10,11; Śląsk Austriacki B32–H4, B33–H10, B63–H1,2,3; B64–H1,2; B65–H2,3,4,5; B66–H10,11; 1900, Galicja: B63–H1,2,3, B64–H1,2, B65-H 1,2,3,4,5, B66–H10,11; Śląsk Austriacki B63–H1,2,3, B64–H1,2, B65-H1,2,3,4,5, B66–H10,11

W prace Projektu włączyli się:

Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego w składzie: Alicja Wieczorek, Przemysław Powroźnik, Dominika Wałaszek, Maciej Bryndza, Grzegorz Spytkowski, Mateusz Durka, Piotr Szubert, Jan Leja, Natalia Musiał, Marcin Zając, Kinga Hajduk, Beata Jastrzębska, Damian Krzyczman opracowując Mapę statystyczną Galicji i Bukowiny obejmującą stosunki ogólne polityczno-administracyjne, komunikacyjne, rolnicze a poszczególnie przemysł krajowy : na podstawie najnowszych poszukiwań i dokumentów urzędowych w roku 1878

Kinga Kowalik, Magdalena Krzysik, Kinga Gruszecka w ramach kursu Projekty II rok opracowując mapę gorzelni i browarów wg. powiatów w Galicji na podstawie: Stanu wytwórczości przemysłowej i górniczej Galicyi w roku 1910