Publikacja w Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History

7 września 2023

Ukazał się nasz artykuł pt. Unlocking archival censuses for spatial analysis: An historical dataset of the administrative units of Galicia 1857–1910 w czasopiśmie Historical Mehods. W artykule i zdeponowanych w otwartym repozytorium danych opracowaliśmy cyfrowo, bazując na poziomie gmin katastralnych, podziały administracyjne Galicji, co dziesięć lat, zgodnie ze spisami ludnościowymi.

 

Publikacja w Data in Brief

13 grudnia 2021

Ukazał się nasz artykuł pt. Historical dataset of mills for Galicia in the Austro-Hungarian Empire/southern Poland from 1880 to the 1930s w czasopiśmie Data in Brief. W artykule zbadaliśmy rozmieszczenie młynów o różnych rodzajach napędów w 1880 r. i w latach 1920-1930 dla obszaru Galicji (78 500 km2)/ południowej Polski. Dane zostały pozyskane jako wynik manualnej wektoryzacji ze 162 arkuszy map w skalach  1:115,200 i 1:100,000, zgodnie z objaśnieniami tych map. Znaleźliśmy 4022 lokalizacje młynów dla 1880 r. i 3588 dla lat 1920-1930. Udostępniamy je w postaci punktów wektorowych w formacie .shp z atrybutami dla oznaczenia 7 typów młynów dla 1880 r. i 10 typów młynów dla lat 1920-1930. oraz młyny zliczone w gridowej siatce 10 km.

 

Publikacja w ISPRS International Journal of Geo-Information

4 grudnia 2021

Opublikowaliśmy artykuł pt. Impact of the Cartographer’s Position and Topographic Accessibility on the Accuracy of Historical Land Use Information: Case of the Second Military Survey Maps of the Habsburg Empire w czasopiśmie ISPRS International Journal of Geo-Information. W artykule zbadaliśmy wpływ położenia stolika topograficznego (pozycji kartografa) i dostępności topograficznej dla kartografa na treść map o użytkowaniu ziemi na podstawie drugiego zdjęcia wojskowego w skali 1:28 800.

Publikacja w Earth System Science Data

4 marca 2021

Opublikowano artykuł w czasopiśmie Earth System Science Data opisujący sposób powstania i walidację geometrycznej, punktowej bazy budynków mieszkalnych i gospodarczych dla Galicji i Śląska Austriackiego. Baza punktów obejmuje 1 327 466 budynków. Są one udostępnione w otwartym repozytorium Mendelay Data.

 

 

Konferencja PTIP

8 listopada 2018

7 – 8 listopada 2018 r. dr Krzysztof Ostafin wygłosił referat pt. Możliwości, wyzwania i problemy udostępnienia danych w geoportalu historycznym Galicji i Śląska Austriackiego 1857 – 1910 podczas XXVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej  Od geoinformacji do społeczeństwa geoinformacyjnego. Konferencję otworzył  Profesor Jerzy Gaździcki, który nawiązując do stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, nazwanego „powrotem Polski na mapę Europy””, omówił w skrócie półwiecze działalności Towarzystwa.

 

https://www.ptip.info/strona-xxviii-ptip

Forum Carpaticum 2018

18 października 2018

Tegoroczne Forum Carpaticum Adaptation to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region odbyło się w Egerze (Węgry), 15 – 18 października 2018. Podczas Forum dr Dominik Kaim przedstawił referat na temat zmian sąsiedztwa obszarów leśnych i obszarów zabudowanych między XIX a XXI wiekiem w Karpatach Polskich Wildland-urban interface in the Polish Carpathians in mid-19th and 21st century.
Mgr Marcin Szwagrzyk analizował zmiany rozmieszczenia osadnictwa w Karpatach Polskich w wystąpieniu Analysis of the settlement distribution in the Polish Carpathians in 19th and 21st century – changes in principal drivers

Patrz: Publikacje

 

Konsultacje w Ostrawie

7 grudnia 2017

W grudniu 2017 r. przeprowadzono konsultacje z prof. dr hab. Tadeuszem Siwkiem z Katedry geografii społecznej i rozwoju regionalnego Uniwersytetu w Ostrawie. Profesor Siwek jest specjalistą w zakresie procesów demograficznych i społecznych w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Cieszyńskiego.

 

Na zdjęciu poniżej rzeka Ostrawica, w pobliżu ujścia do Odry, rozdzielająca w XIX w. Ostrawę Polską od Ostrawy Morawskiej i jednoczęśnie Śląsk Cieszyński od Moraw.

 

 

Konsultacje we Lwowie

1 grudnia 2017

Między 26 listopada a 1 grudnia 2017 r. przeprowadzono konsultacje z dr Anatoliyem Smaliychukiem z Wydziału Geografii Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie. Dr Smaliychuk jest specjalistą z zakresu zmian użytkowania ziemi i zaznajomił nas z możliwości pozyskania danych przestrzennych dla Ukrainy.

 

Konferencja ILUS

3 listopada 2017

1 – 3 listopada 2017 r. w Dreźnie, podczas konferencji International Land Use Symposium (ILUS) Use of spatial modelling and data visualisation to enlighten future sustainable policy making, dr Dominik Kaim wygłosił referat pt. Long-term Wildland-Urban Interface change in the Polish Carpathians, w którym omówił zmiany przestrzenne sąsiedztwa lasów i obszarów osadniczych (ang. Wildland-Urban Interface – WUI) w połowie XIX w. i współcześnie.

http://www.ilus2017.ioer.info/

 

Konsultacje w Warszawie

26 października 2017

Przeprowadzono konsultacje z prof. dr hab. inż. Marcinem Iwanowskim z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej celem omówienia możliwości automatycznego pozyskiwania obiektów z zakupionych map: Kummersberga 1:115 000 w wersji z 1880 r. i III wojskowego zdjęcia w skali 1:25 000.

Mapa Galicji i Bukowiny

12 października 2017

Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego pod opieką dr Krzysztofa Ostafina opracowało 10 arkuszową mapę statystyczną z 1878 r. Poniżej efekt końcowy czyli cyfrowa wersja składająca się z nałożonych warstw  (miejscowości, dróg, użytkowania ziemi, typów gleb, sieci wodnej), która będzie dostępna w geoportalu.

 

Posiedzenie KND PAN

3 października 2017

Dr hab. Konrad Wnęk i dr Krzysztof Ostafin na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej KND PAN, w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wygłosili referat Interaktywna baza danych Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910. Podstawa źródłowa i jej krytyka.

http://www.demografiahistoryczna.pl/

 

Konferencja EURHO

14 września 2017

11 – 14 września 2017, podczas konferencji EURHO Rural History 2017, organizowanej przez Uniwersytet Katolicki Leuven (KU Leuven) w Belgii, dr Dominik Kaim wygłosił referat pt. Recostructing historical land use of Central Europe, w którym odniósł się do tematyki uzupełniania informacji o historycznym użytkowaniu ziemi w regularnej siatce kwadratów (2×2 km) danymi statystycznymi, które gromadzone są w ramach niniejszego projektu.

http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017

 

Konferencja ESEH

2 lipca 2017

28 czerwca – 02 lipca 2017 r. dr Dominik Kaim brał udział w konferencji European Society for Environmental History, Biennial Conference 2017 Natures in between. Environments in areas of contact among states, economic systems, cultures and religions, podczas której wygłosił referat pt. Forest history in the Polish Carpathians over last 150 years.

http://eseh.org/

 

Seminarium o młynach

26 maja 2017

Mgr Paweł Franczak z Zakładu Hydrologii IGiGP UJ przedstawił na Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym w Toruniu pt. Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku dwa postery w których wykorzystano dane z niniejszego projektu pt. Młyny i tartaki o napędzie wodnym w krajobrazie Polskich Karpat od połowy XIX w. do połowy XX w. oraz Młyny i tartaki wodne w zlewni Skawy od końca XVIII w. do początku XXI w. i ich ślady w krajobrazie i rzeźbie terenu.  Organizatorem Seminarium był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

 

Patrz: Publikacje

 

Na pocztówce poniżej młyn wodny z początku XX w. Galicja/Rohatyn/Sarnki Górne.

 

 

Spotkanie zespołu

12 kwietnia 2017

Skład zespołu uzupełnili wykonawcy pomocniczy: mgr inż. Monika Dobosz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), mgr Anna Miklar (historyk), mgr Adam Szczupak (doktorant, Instytut Historii UJ), mgr Marcin Szwagrzyk (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Mateusz Troll (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ).

 

Patrz: Zespół

Spotkanie zespołu

20 stycznia 2017

Spotkanie zespołu

18 listopada 2016

W czasie spotkania roboczego omawialiśmy m.in. atrybuty związane z zasobami naturalnymi i przemysłem na mapach. Prezentację na ten temat przedstawił dr Wojciech Maciejowski. Dyskutowaliśmy nad oszacowaniem czasu pozyskiwania danych cyfrowych ze źródeł analogowych.

GISDAY

16 listopada 2016

W ramach obchodów Krakowskiego Dnia GIS, 16 listopada 2016 na Politechnice Krakowskiej, Dominik Kaim przedstawił koncepcję i założenia projektu GASID. Odbiorcami wystąpienia byli pracownicy i studenci krakowskich szkół wyższych oraz instytucji skupionych wokół inicjatywy Krakowskiego Dnia GIS: AGH, PK, UJ, UP, UR oraz IMGW-PIB.

 

Spotkanie zespołu

21 października 2016

Podczas październikowego spotkania roboczego dr Dominik Kaim omówił atrybuty związane z zabudową, dr Jakub Taczanowski natomiast przedstawił ustalenia dotyczące katalogu atrybutów z zakresu infrastruktury transportowej, które zostaną uwzględnione w geoportalu.

 

Kwerenda w BJ

7 października 2016

Dr Wojciech Maciejowski przeprowadził uzupełniającą kwerendę w zbiorach kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Forum Carpaticum 2016

28 września 2016

Tegoroczne Forum Carpaticum odbywało się pod tytułem „Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive” w Bukareszcie (Rumunia), 28–30 września 2016. Podczas Forum dr Dominik Kaim przedstawił referat Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe.

 

Patrz: Publikacje

 

Spotkanie zespołu

23 września 2016

Konsultacje w WSL

8 września 2016

Dr Dominik Kaim i dr Krzysztof Ostafin uczestniczyli w konsultacjach dotyczących projektu GASID z zespołem naukowców z Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL. W konsultacjach udział wzięli PD Dr. Matthias Bürgi, szef grupy roboczej Historical Landscape Ecology przy Internetional Asscociation for Landscape Ecology oraz Dr. Urs Gimmi, Dr. Achilleas Psomas i Christian Ginzler. Geografowie współpracowali z nimi już w ubiegłych latach przy projekcie FORECOM, nad badaniem zmian powierzchni lasów w Polskich Karpatach i Alpach od połowy XIX w.

 

Kwerenda w Ostrawie

10 sierpnia 2016

Archiwum Miasta Ostrawy znajduje się w XVIII-wiecznym ratuszu dawnego miasta Przewóz, włączonego w 1924 r. do Ostrawy. Przechowywane są w nim m.in. oryginały kart spisów ludności Ostrawy z lat 1900 i 1910.

 

Kwerenda w Opawie

9 sierpnia 2016

Archiwum Powiatowe w Opawie znajduje się od 1979 r. w dawnym kościele ewangelickim, nazywanym „Czerwonym kościołem” – oczywiście od koloru cegieł tej neogotyckiej budowli z 1899 r. Znajdują się tam m.in. bogate materiały spisowe i pospisowe z interesującego nas zakresu lat, dotyczące powiatu opawskiego, które jednak – z racji ich obszerności – trudno będzie wykorzystać w ramach realizacji projektu.

 

Kwerenda w Opawie

8 sierpnia 2016

Kwerenda w Archiwum Wojewódzkim (Ziemskim) w Opawie, mieszczącym się w budynku dawnego kolegium jezuickiego. Żmudne poszukiwania – przy bardzo życzliwej pomocy pracowników archiwum – pozwoliły zapoznać się z jego zasobami.

 

Kwerendy w Czechach

7 sierpnia 2016

Dr hab. Konrad Wnęk i dr Lidia Zyblikiewicz przeprowadzili kwerendy w Archiwum Wojewódzkim (Ziemskim) i Archiwum Powiatowym w Opawie, a także w Archiwum Miasta Ostrawy. Na zdjęciu widać dawny kościół ewangelicki, obecnie siedzibę Archiwum Powiatowego w Opawie.

 

LXI Zjazd PTG

28 czerwca 2016

W drugim dniu LXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność” w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w ramach sesji tematycznej „GIS – szansa czy zagrożenie geografii?”, dr Krzysztof Ostafin i dr hab. Konrad Wnęk przedstawili referat Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymi z lat 1857–1910. W czasie dyskusji po wystąpieniu usłyszeliśmy dużo słów otuchy i wsparcia…

 

Patrz: Publikacje

 

Spotkanie zespołu

17 czerwca 2016

Tym razem na nasze robocze spotkanie zaprosiliśmy Panią mgr inż. Monikę Dobosz, którą poprosiliśmy o wskazanie pułapek potencjalnie czyhających na nas podczas budowania geoportalu.

Kwerendy na Ukrainie

22 maja 2016

Kwerendy w Archiwum Państwowym w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) i w Archiwum Państwowym w Tarnopolu.

 

Spotkanie zespołu

20 maja 2016

Kwerenda w BJ

10 maja 2016

Dr Krzysztof Ostafin i dr Wojciech Maciejowski przeprowadzili kwerendę w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Georeferencja mapy J. Scheda

1 maja 2016

Dr Krzysztof Ostafin przeprowadził georeferencję 20 arkuszy mapy Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000, w celu pozyskania granic administracyjnych w Europie Środkowej.

 

Spotkanie zespołu

15 kwietnia 2016

Podczas spotkania dr Krzysztof Ostafin i dr Jakub Taczanowski zrelacjonowali przebieg – zakończonych pełnym sukcesem – starań o zakup w Kriegsarchiv Wien arkuszy map drugiego wojskowego zdjęcia topograficznego (Franziszeische Landesaufnahme) w skali 1:28 800 dla Śląska Austriackiego i Galicji.

 

Kwerenda w Warszawie

10 kwietnia 2016

Wyjazd na kwerendę archiwalną i biblioteczną w Warszawie. Na potrzeby projektu sprawdziliśmy zasoby Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych. Centralne Archiwum Wojskowe, mieszczące się na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, mimo wcześniejszych uzgodnień telefonicznych, nie udostępniło nam nawet inwentarzy, zatem z zasobami tego archiwum nie udało się nam zaznajomić.

 

Kwerendy w Sanoku i Przemyślu

7 marca 2016

Wyjazd na kwerendę archiwalną do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Oddział w Sanoku i do Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Spotkanie zespołu

4 marca 2016

Kwerenda we Lwowie

14 lutego 2016

Kwerenda archiwalna i biblioteczna we Lwowie.

 

Spotkanie zespołu

15 stycznia 2016

Spotkanie zespołu

18 grudnia 2015

Dr Lidia Zyblikiewicz przedstawiła dostępne w oficjalnych austriackich publikacjach spisowych dane ze spisów z lat 1857, 1869, 1880, 1890, 1900 i 1910.

 

Kwerenda w Spytkowicach

28 listopada 2015

Kwerenda w Ekspozyturze Archiwum Narodowego w Krakowie w Spytkowicach.

 

Kwerenda w Katowicach

26 listopada 2015

Będziemy musieli przyjechać tu ponownie; potencjalnie interesujące materiały przechowywane są w magazynach, które w tej chwili są remontowane.

 

Kwerenda w Bochni

17 listopada 2015

Wyprawa studialna do Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Bochni. Z myślą o „geograficznej” części naszego Zespołu niezwykle miłe i uczynne Panie pracujące w oddziale bocheńskim ANK przygotowały pokaz archiwalny, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.

 

Spotkanie zespołu

16 października 2015

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii organizacyjnych. Ustalono najbliższe terminy spotkań, a także omówiono plan prac na najbliższy miesiąc.

Rozpoczęcie projektu

16 września 2015

Rozpoczyna się nasz projekt badawczy, obejmujący teren Galicji i Śląska austriackiego.

 

Patrz: Obszar

 

GASID research area