NazwaPliki do pobrania
Forum Carpaticum 2016, referat pt. "Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe".abstrakt
prezentacja
LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Tradycja i nowoczesność w geografii, referat pt. "Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska Austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymu z lat 1857–1910".abstrakt
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Toruniu, 2017, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku.abstrakty
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Toruniu, 2017, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku, poster pt. "Młyny i tartaki wodne w zlewni Skawy od końca XVIII w. do początku XXI w. i ich ślady w krajobrazie i rzeźbie terenu".poster
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Toruniu, 2017, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku, poster pt. "Młyny i tartaki o napędzie wodnym w krajobrazie Polskich Karpat od połowy XIX w. do połowy XX w".poster
Kaim D., Radeloff V. C., Szwagrzyk M., Dobosz M., Ostafin K., 2018, Long-Term Changes of the Wildland–Urban Interface in the Polish Carpathians, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 7, 137; doi:10.3390/ijgi7040137artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym
Forum Carpaticum 2018, referat pt. "Wildland-urban interface in the Polish Carpathians in mid-19th and 21st century".abstrakt
Forum Carpaticum 2018, referat pt. "Analysis of the settlement distribution in the Polish Carpathians in 19th and 21st century – changes in principal drivers".abstrakt
GIS w Nauce 2018, VII ogólnopolska konferencja naukowa referat pt. "Arkuszowe zróżnicowanie map II zdjęcia wojskowego w skali 1:28 800 Galicji i Śląska Austriackiego wg klucza autorskiego".abstrakt