Mapa statystyczna Galicji i Bukowiny

12 października 2017

Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego pod opieką dr Krzysztofa Ostafina opracowało wektorową wersję 10 arkuszowej mapy statystycznej z 1878 r. Poniżej tytułowy arkusz tej mapy i opracowana cyfrowa wersja, która będzie dostępna w geoportalu.

Posiedzenie ZDH KND PAN

3 października 2017

Dr hab. Konrad Wnęk i dr Krzysztof Ostafin na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej KND PAN http://www.demografiahistoryczna.pl/, w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wygłosili referat „Interaktywna baza danych Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910. Podstawa źródłowa i jej krytyka”.

Spotkanie zespołu

12 kwietnia 2017

Skład zespołu uzupełnili wykonawcy pomocniczy: mgr inż. Monika Dobosz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), mgr Anna Miklar (historyk), mgr Adam Szczupak (doktorant, Instytut Historii UJ), mgr Marcin Szwagrzyk (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Mateusz Troll (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ).

Spotkanie zespołu

20 stycznia 2017

Spotkanie zespołu

18 listopada 2016

W czasie spotkania roboczego omawialiśmy m.in. atrybuty związane z zasobami naturalnymi i przemysłem na mapach. Prezentację na ten temat przedstawił dr Wojciech Maciejowski. Dyskutowaliśmy nad oszacowaniem czasu pozyskiwania danych cyfrowych ze źródeł analogowych.

GISDAY

16 listopada 2016

W ramach obchodów Krakowskiego Dnia GIS, 16 listopada 2016 na Politechnice Krakowskiej, Dominik Kaim przedstawił koncepcję i założenia projektu GASID. Odbiorcami wystąpienia byli pracownicy i studenci krakowskich szkół wyższych oraz instytucji skupionych wokół inicjatywy Krakowskiego Dnia GIS: AGH, PK, UJ, UP, UR oraz IMGW-PIB.

Spotkanie zespołu

21 października 2016

Podczas październikowego spotkania roboczego dr Dominik Kaim omówił atrybuty związane z zabudową, dr Jakub Taczanowski natomiast przedstawił ustalenia dotyczące katalogu atrybutów z zakresu infrastruktury transportowej, które zostaną uwzględnione w geoportalu.

Kwerenda w Bibliotece Jagiellońskiej

7 października 2016

Dr Wojciech Maciejowski przeprowadził uzupełniającą kwerendę w zbiorach kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

Forum Carpaticum 2016

28 września 2016

Tegoroczne Forum Carpaticum odbywało się pod tytułem „Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive” w Bukareszcie (Rumunia), 28–30 września 2016. Podczas Forum dr Dominik Kaim przedstawił referat Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe.

Spotkanie zespołu

23 września 2016

Podczas spotkania omawialiśmy sprawy bieżące, w tym: – Dr Lidia Zyblikiewicz poprosiła o przesyłanie materiałów – obrazów i tekstów – do zamieszczania na stronie WWW projektu. – Dr Krzysztof Ostafin (kierownik projektu) stwierdził, że dotychczasowy przebieg prac odpowiada założeniem harmonogramu i przypomniał, że na następnym spotkaniu będziemy omawiać wybór atrybutów. Dr Krzysztof Ostafin poinformował, że w ciągu dwóch tygodni powinien zostać sfinalizowany zakup licencji Adobe Fine Rider XIX century, potrzebnych na dalszym etapie realizacji projektu. – Dr Dominik Kaim przypomniał, że w przyszłym tygodniu będzie prezentował projekt GASID podczas Forum Carpaticcum w Rumunii, w związku z tym prosi dra Ostafina i dr Zybllikiewicz o przesłanie materiałów ilustracyjnych.

Konsultacje

8 września 2016

Dr Dominik Kaim i dr Krzysztof Ostafin uczestniczyli w konsultacjach dotyczących projektu GASID z zespołem naukowców z Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL. W konsultacjach udział wzięli PD Dr. Matthias Bürgi, szef grupy roboczej ‚Historical Landscape Ecology’ przy Internetional Asscociation for Landscape Ecology oraz Dr. Urs Gimmi, Dr. Achilleas Psomas i Christian Ginzler. Geografowie współpracowali z nimi już w ubiegłych latach przy okazji projektu FORECOM www.gis.geo.uj.edu.pl/forecom/, nad badaniem zmian powierzchni lasów w Polskich Karpatach i Alpach od połowy XIX w.

Kwerenda w Archiwum Miasta Ostrawy

10 sierpnia 2016

Archiwum Miasta Ostrawy znajduje się w XVIII-wiecznym ratuszu dawnego miasta Przewóz, włączonego w 1924 r. do Ostrawy. Przechowywane są w nim m.in. oryginały kart spisów ludności Ostrawy z lat 1900 i 1910.

Kwerenda w Opawie

9 sierpnia 2016

Archiwum Powiatowe w Opawie znajduje się od 1979 r. w dawnym kościele ewangelickim, nazywanym „Czerwonym kościołem” – oczywiście od koloru cegieł tej neogotyckiej budowli z 1899 r. Znajdują się tam m.in. bogate materiały spisowe i pospisowe z interesującego nas zakresu lat, dotyczące powiatu opawskiego, które jednak – z racji ich obszerności – trudno będzie wykorzystać w ramach realizacji projektu.

Kwerenda w Opawie

8 sierpnia 2016

Kwerenda w Archiwum Wojewódzkim (Ziemskim) w Opawie, mieszczącym się w budynku dawnego kolegium jezuickiego. Żmudne poszukiwania – przy bardzo życzliwej pomocy pracowników archiwum – pozwoliły wykluczyć jego zasoby z kręgu zainteresowania wykonawców projektu.

Kwerenda w Opawie i Ostrawie

7 sierpnia 2016

Dr hab. Konrad Wnęk i dr Lidia Zyblikiewicz przeprowadzili kwerendę w Archiwum Wojewódzkim (Ziemskim) i Archiwum Powiatowym w Opawie, a także w Archiwum Miasta Ostrawy. Na zdjęciu widać dawny kościół ewangelicki, obecnie siedzibę Archiwum Powiatowego w Opawie.

Wystąpienie na LXI Zjeździe PTG

28 czerwca 2016

W drugim dniu Zjazdu, 28 czerwca, w ramach sesji tematycznej „GIS – szansa czy zagrożenie geografii?”, dr Krzysztof Ostafin i dr hab. Konrad Wnęk – jako reprezentanci naszego zespołu – przedstawili referat „Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymi z lat 1857–1910”. W czasie dyskusji po wystąpieniu usłyszeliśmy dużo słów otuchy i wsparcia…

Zjazd PTG

27 czerwca 2016

Podczas LXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który w tym roku odbywał się pod tytułem „Tradycja i nowoczesność” w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mieliśmy okazję przestawić założenia naszego projektu, poddając je zarazem pod dyskusję w szerszym niż dotąd gronie.

Spotkanie zespołu

17 czerwca 2016

Tym razem na nasze robocze spotkanie zaprosiliśmy Panią mgr inż. Monikę Dobosz, którą poprosiliśmy o wskazanie pułapek potencjalnie czyhających na nas podczas budowania baz danych geoportalu.

Kwerenda w Stanisławowie i Tarnopolu

22 maja 2016

Kwerenda w Archiwum Państwowym w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) i w Archiwum Państwowym w Tarnopolu.

Spotkanie zespołu

20 maja 2016

Kwerenda w Bibliotece Jagiellońskiej

10 maja 2016

Dr Krzysztof Ostafin i dr Wojciech Maciejowski przeprowadzili kwerendę w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

Georeferencja mapy J. Scheda z 1856

1 maja 2016

Przeprowadzenie georeferencji 20 arkuszy mapy Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000, w celu pozyskania granic administracyjnych w Europie Środkowej.

Spotkanie zespołu

15 kwietnia 2016

Podczas spotkania dr Krzysztof Ostafin i dr Jakub Taczanowski zrelacjonowali przebieg – zakończonych pełnym sukcesem – starań o zakup w Kriegsarchiv Wien arkuszy map drugiego wojskowego zdjęcia topograficznego (Franziszeische Landesaufnahme) w skali 1:28 800 dla Śląska Austriackiego i Galicji.

Kwerenda w Warszawie

10 kwietnia 2016

Wyjazd na kwerendę archiwalną i biblioteczną w Warszawie. Na potrzeby projektu sprawdziliśmy zasoby Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych. Centralne Archiwum Wojskowe, mieszczące się na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, mimo wcześniejszych uzgodnień telefonicznych, nie udostępniło nam nawet inwentarzy, zatem z zasobami tego archiwum nie udało się nam zaznajomić.

Kwerenda w Sanoku i Przemyślu

7 marca 2016

Wyjazd na kwerendę archiwalną do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Oddział w Sanoku i do Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Spotkanie zespołu

4 marca 2016

Kwerenda we Lwowie

14 lutego 2016

Kwerenda archiwalna i biblioteczna we Lwowie.

Spotkanie zespołu

15 stycznia 2016

Spotkanie zespołu

18 grudnia 2015

Dr Lidia Zyblikiewicz przedstawiła dostępne w oficjalnych austriackich publikacjach spisowych dane ze spisów z lat 1857, 1869, 1880, 1890, 1900 i 1910.

Kwerenda w Spytkowicach

28 listopada 2015

Kwerenda w Ekspozyturze Archiwum Narodowego w Krakowie w Spytkowicach.

Kwerenda w Katowicach

26 listopada 2015

Będziemy musieli przyjechać tu ponownie; potencjalnie interesujące materiały przechowywane są w magazynach, które w tej chwili są remontowane.

Kwerenda w Bochni

17 listopada 2015

Wyprawa studialna do Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Bochni. Z myślą o „geograficznej” części naszego Zespołu niezwykle miłe i uczynne Panie pracujące w oddziale bocheńskim ANK przygotowały pokaz archiwalny, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.

Pierwsze spotkanie zespołu

16 października 2015

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii organizacyjnych. Ustalono stałe, comiesięczne terminy spotkań zespołu, a także omówiono plan prac na najbliższy miesiąc.

Rozpoczęcie projektu

16 września 2015

Rozpoczyna się nasz projekt badawczy, obejmujący teren Galicji i Śląska Austriackiego.