Publikacja w Earth System Science Data / repozytorium Mendeley

27 kwietnia 2021

Wektorową bazę ponad 1 300 000 punktowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z map w skali 1:28 800 dla Galicji i Śląska Austriackiego opublikowano w artykule pt. Mid-19th-century building structure locations in Galicia and Austrian Silesia under the Habsburg Monarchy w czasopiśmie naukowym Earth System Science Data. Dane geometryczne i tabelaryczne, w postaci otwartego formatu .shapefile zdeponowano w wolnym dostępie w repozytorium Mendeley Data

Wystąpienie na Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

15 kwietnia 2021

Dr Krzysztof Ostafin wygłosił on-line referat pt. Problematyka integracji danych społeczno-gospodarczych z jednostkami przestrzennymi Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857 – 1910. Przedstawiono w nim zasób źródłowy, możliwości pozyskania i przetwarzania danych z końca XIX w. i początku XX w. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób.

 

Publikacja w Polskim Przeglądzie Kartograficznym / repozytorium Mendeley

6 kwietnia 2021

Opublikowano artykuł w Polish Cartographical Review pt. The authorship of the Second Military Survey of Galicia and Austrian Silesia at the scale 1:28,800 and the consistency of sheet content based on selected examples.

 

Celem tego artykułu było poszerzenie wiedzy o historii kartografii ziem południowej Polski w XIX w. pod rządami austriackimi. Drugie austriackie wojskowe zdjęcie topograficzne w skali 1:28 800 zostało wykonane dla prowincji Galicji w latach 1861–1864, a dla Śląska Austriackiego w latach 1838–1841. W Galicji pracami nad 413 arkuszami kierowało 13 kartografów, a treść i opisy opracowywało 106 kartografów – wykonawców. Na 42 arkuszach Śląska odnotowano 2 kierowników i 11 wykonawców. Sprawdzono,  czy treść map na przykładach dróg i lasów, nawiązuje do zróżnicowania autorstwa poszczególnych arkuszy.

 

Dane na temat podziału arkuszowego map opublikowano w Mendelay Data

 

Referat na Zebraniu Naukowym Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

11 marca 2021

Dr Dominik Kaim wygłosił referat na otwartym Zebraniu Naukowym Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pt. Pozyskiwanie danych z map historycznych Galicji i Śląska Austriackiego z połowy XIX wieku.

 

Referent omówił możliwości pozyskania obiektów sieci komunikacyjnych (dróg kołowych i linii kolejowych) oraz budynków mieszkalnych i gospodarczych z map w średniej skali.

Publikacja w Studia Geohistorica

14 grudnia 2020

Opublikowano artykuł pt. Problem doboru jednostek odniesienia przestrzennego w integracji danych z drugiej połowy XIX i początku XX w. z terenów Galicji i Śląska Austriackiego.

Właściwy dobór jednostek odniesienia przestrzennego jest problemem badawczym, który wymaga rozważenia wielu kryteriów. Powinny one uwzględniać przede wszystkim dostępność, spójność i wiarygodność materiałów źródłowych oraz nakład czasu i pracy potrzebny do ich przygotowania64. Dobór jednostek historycznych może nawiązywać także do współczesnych referencyjnych baz danych. Dane źródłowe z drugiej połowy XIX i początku XX w., nawet odnoszące się do bardzo dużych obszarów, mogą być organizowane masowo od poziomu dzisiejszych obrębów ewidencyjnych wsi i miast jako łatwo edytowalne, otwarte pliki zawierają-ce geometrię i atrybuty opisowe obsługiwane przez systemy informacji geograficznej.

 

Studia Geohistorica

Publikacja w Scientific Data/repozytorium Harvard Dataverse

30 czerwca 2020

Historyczne granice Śląska Austriackiego (gminy, powiaty sądowe, powiaty polityczne), w przekrojach ok. 10-letnich dla lat 1837 — 1910 zostały opublikowane pt. Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837– 1910 w czasopiśmie naukowym Scientific Data. Dane geometryczne i tabelaryczne, w postaci otwartego formatu .shapefile zdeponowano w wolnym dostępie w repozytorium Harvard Dataverse

 

Publikacja w Journal of Maps / repozytorium Mendeley

3 czerwca 2020

Zarys historii linii kolejowych w Galicji i na Śląsku Austriackim w latach 1847 – 1914, a przede wszystkim mapa wraz z listą stacji i animacją rozwoju linii kolejowych zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Maps w artykule Railway network of Galicia and Austrian Silesia (1847-1914)

Dane w wolnym dostępie, w otwartym formacie .shapefile znajdują się w repozytorium Mendeley Data

 

Mapa linii kolejowych została wybrana do „top 10”  map czasopisma Journal of Maps za 2020 r.

czyt. Mike J. Smith. Summary of activities 2020.

 

Publikacja w Data in Brief / repozytorium Mendeley

3 lutego 2020

Przebieg czterech głównych kategorii dróg kołowych dla Galicji i Śląska Austriackiego z połowy XIX w. jest już dostępny w publikacji Mid-19th century road network dataset for Galicia and Austrian Silesia, Habsburg Empire w czasopiśmie naukowym Data in Brief. Do dróg dołączono punktową bazę miejscowości Galicji i Śląska Austriackiego z liczbą mieszkańców > 2000 w 1857 r.

Dane jako otwarte pliki shapefile są dostępne w wolnym dostępie w repozytorium Mendeley Data

 

Mozaika arkuszy map

7 marca 2019

Tak wygląda mozaika 455 arkuszy mapy w skali 1:28 800 Galicji i Śląska Cieszyńskiego wykonana przez dr Mateusza Trolla, dr Krzysztofa Ostafina i dr Dominika Kaima i projekt FORECOM (dla Karpat Polskich). Mozaika ta posiada georeferencję czyli obrazy są odczytywane przez programy Systemów Informacji Geograficznej we właściwych koordynatach geograficznych, a do obiektów przedstawionych na mapach, o ile jeszcze istnieją, można dotrzeć posługując się np. nawigacją satelitarną.

 

Konferencja PTIP

8 listopada 2018

7 – 8 listopada 2018 r. dr Krzysztof Ostafin wygłosił referat pt. Możliwości, wyzwania i problemy udostępnienia danych w geoportalu historycznym Galicji i Śląska Austriackiego 1857 – 1910 podczas XXVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej  Od geoinformacji do społeczeństwa geoinformacyjnego. Konferencję otworzył  Profesor Jerzy Gaździcki, który nawiązując do stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, nazwanego „powrotem Polski na mapę Europy””, omówił w skrócie półwiecze działalności Towarzystwa.

 

https://www.ptip.info/strona-xxviii-ptip

Forum Carpaticum 2018

18 października 2018

Tegoroczne Forum Carpaticum Adaptation to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region odbyło się w Egerze (Węgry), 15 – 18 października 2018. Podczas Forum dr Dominik Kaim przedstawił referat na temat zmian sąsiedztwa obszarów leśnych i obszarów zabudowanych między XIX a XXI wiekiem w Karpatach Polskich Wildland-urban interface in the Polish Carpathians in mid-19th and 21st century.
Mgr Marcin Szwagrzyk analizował zmiany rozmieszczenia osadnictwa w Karpatach Polskich w referacie Analysis of the settlement distribution in the Polish Carpathians in 19th and 21st century – changes in principal drivers

Patrz: Publikacje

 

GIS w NAUCE – konferencja

22 czerwca 2018

To już 7 edycja ogólnopolskiej konferencji GIS w Nauce, tym razem w Krakowie. Podczas sesji, której przewodniczył Prof. dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, zespół projektu w składzie: dr Krzysztof Ostafin, dr Mateusz Troll, dr Dominik Kaim i dr Wojciech Maciejowski przedstawili referat: Arkuszowe zróżnicowanie map II zdjęcia wojskowego w skali 1:28 800 Galicji i Śląska Austriackiego wg klucza autorskiego.  Analizowano jak autorstwo 455 arkuszy mapy II zdjęcia wojskowego w skali 1:28 800 mogło wpływać na przedstawienie obiektów topograficznych na XIX wiecznych mapach. Czy kartografowie-topografowie widzieli wszystko ze swoich stanowisk ze stolikiem topograficznym? Czy każdy obiekt gospodarczy zostały naniesiony?

Patrz: Publikacje

GIS w NAUCE – warsztaty

20 czerwca 2018

20 czerwca 2018 dr Krzysztof Ostafin i dr Dominik Kaim zorganizowali i poprowadzili warsztaty naukowe Integracja danych geograficznych i historycznych czyli jak zobaczyć przeszłość w nowy sposób?
W warsztatach wzięło udział 16 naukowców z kilku ośrodków w Polsce, wypełniając wszystkie  miejsca w laboratorium komputerowym. Warsztaty poprzedzały część referatowo-posterową ogólnopolskiej konferencji GIS w Nauce.

Konsultacje w Ostrawie

7 grudnia 2017

W grudniu 2017 r. przeprowadzono konsultacje z prof. dr hab. Tadeuszem Siwkiem z Katedry geografii społecznej i rozwoju regionalnego Uniwersytetu w Ostrawie. Profesor Siwek jest specjalistą w zakresie procesów demograficznych i społecznych w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Cieszyńskiego.

 

Na zdjęciu poniżej rzeka Ostrawica, w pobliżu ujścia do Odry, rozdzielająca w XIX w. Ostrawę Polską od Ostrawy Morawskiej i jednoczęśnie Śląsk Cieszyński od Moraw.

 

 

Konsultacje we Lwowie

1 grudnia 2017

Między 26 listopada a 1 grudnia 2017 r. przeprowadzono konsultacje z dr Anatoliyem Smaliychukiem z Wydziału Geografii Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie. Dr Smaliychuk jest specjalistą z zakresu zmian użytkowania ziemi i zaznajomił nas z możliwości pozyskania danych przestrzennych dla Ukrainy.

 

Konferencja ILUS

3 listopada 2017

1 – 3 listopada 2017 r. w Dreźnie, podczas konferencji International Land Use Symposium (ILUS) Use of spatial modelling and data visualisation to enlighten future sustainable policy making, dr Dominik Kaim wygłosił referat pt. Long-term Wildland-Urban Interface change in the Polish Carpathians, w którym omówił zmiany przestrzenne sąsiedztwa lasów i obszarów osadniczych (ang. Wildland-Urban Interface – WUI) w połowie XIX w. i współcześnie.

http://www.ilus2017.ioer.info/

 

Konsultacje w Warszawie

26 października 2017

Przeprowadzono konsultacje z prof. dr hab. inż. Marcinem Iwanowskim z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej celem omówienia możliwości automatycznego pozyskiwania obiektów z zakupionych map: Kummersberga 1:115 000 w wersji z 1880 r. i III wojskowego zdjęcia w skali 1:25 000.

Mapa Galicji i Bukowiny

12 października 2017

Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego pod opieką dr Krzysztofa Ostafina opracowało 10 arkuszową mapę statystyczną z 1878 r. Poniżej efekt końcowy czyli cyfrowa wersja składająca się z nałożonych warstw  (miejscowości, dróg, użytkowania ziemi, typów gleb, sieci wodnej), która będzie dostępna w geoportalu.

 

Posiedzenie KND PAN

3 października 2017

Dr hab. Konrad Wnęk i dr Krzysztof Ostafin na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej KND PAN, w sali 2604 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wygłosili referat Interaktywna baza danych Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910. Podstawa źródłowa i jej krytyka.

http://www.demografiahistoryczna.pl/

 

Konferencja EURHO

14 września 2017

11 – 14 września 2017, podczas konferencji EURHO Rural History 2017, organizowanej przez Uniwersytet Katolicki Leuven (KU Leuven) w Belgii, dr Dominik Kaim wygłosił referat pt. Recostructing historical land use of Central Europe, w którym odniósł się do tematyki uzupełniania informacji o historycznym użytkowaniu ziemi w regularnej siatce kwadratów (2×2 km) danymi statystycznymi, które gromadzone są w ramach niniejszego projektu.

http://www.ruralhistory.eu/conferences/rural-history-2017

 

Konferencja ESEH

2 lipca 2017

28 czerwca – 02 lipca 2017 r. dr Dominik Kaim brał udział w konferencji European Society for Environmental History, Biennial Conference 2017 Natures in between. Environments in areas of contact among states, economic systems, cultures and religions, podczas której wygłosił referat pt. Forest history in the Polish Carpathians over last 150 years.

http://eseh.org/

 

Seminarium o młynach

26 maja 2017

Mgr Paweł Franczak z Zakładu Hydrologii IGiGP UJ przedstawił na Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym w Toruniu pt. Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku dwa postery w których wykorzystano dane z niniejszego projektu pt. Młyny i tartaki o napędzie wodnym w krajobrazie Polskich Karpat od połowy XIX w. do połowy XX w. oraz Młyny i tartaki wodne w zlewni Skawy od końca XVIII w. do początku XXI w. i ich ślady w krajobrazie i rzeźbie terenu.  Organizatorem Seminarium był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

 

Patrz: Publikacje

 

Na pocztówce poniżej młyn wodny z początku XX w. Galicja/Rohatyn/Sarnki Górne.

 

 

Spotkanie zespołu

12 kwietnia 2017

Skład zespołu uzupełnili wykonawcy pomocniczy: mgr inż. Monika Dobosz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), mgr Anna Miklar (historyk), mgr Adam Szczupak (doktorant, Instytut Historii UJ), mgr Marcin Szwagrzyk (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Mateusz Troll (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ).

 

Patrz: Zespół

Spotkanie zespołu

20 stycznia 2017

Spotkanie zespołu

18 listopada 2016

W czasie spotkania roboczego omawialiśmy m.in. atrybuty związane z zasobami naturalnymi i przemysłem na mapach. Prezentację na ten temat przedstawił dr Wojciech Maciejowski. Dyskutowaliśmy nad oszacowaniem czasu pozyskiwania danych cyfrowych ze źródeł analogowych.

GISDAY

16 listopada 2016

W ramach obchodów Krakowskiego Dnia GIS, 16 listopada 2016 na Politechnice Krakowskiej, Dominik Kaim przedstawił koncepcję i założenia projektu GASID. Odbiorcami wystąpienia byli pracownicy i studenci krakowskich szkół wyższych oraz instytucji skupionych wokół inicjatywy Krakowskiego Dnia GIS: AGH, PK, UJ, UP, UR oraz IMGW-PIB.

 

Spotkanie zespołu

21 października 2016

Podczas październikowego spotkania roboczego dr Dominik Kaim omówił atrybuty związane z zabudową, dr Jakub Taczanowski natomiast przedstawił ustalenia dotyczące katalogu atrybutów z zakresu infrastruktury transportowej, które zostaną uwzględnione w geoportalu.

 

Kwerenda w BJ

7 października 2016

Dr Wojciech Maciejowski przeprowadził uzupełniającą kwerendę w zbiorach kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Forum Carpaticum 2016

28 września 2016

Tegoroczne Forum Carpaticum odbywało się pod tytułem „Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive” w Bukareszcie (Rumunia), 28–30 września 2016. Podczas Forum dr Dominik Kaim przedstawił referat Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe.

 

Patrz: Publikacje

 

Spotkanie zespołu

23 września 2016

Konsultacje w WSL

8 września 2016

Dr Dominik Kaim i dr Krzysztof Ostafin uczestniczyli w konsultacjach dotyczących projektu GASID z zespołem naukowców z Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL. W konsultacjach udział wzięli PD Dr. Matthias Bürgi, szef grupy roboczej Historical Landscape Ecology przy Internetional Asscociation for Landscape Ecology oraz Dr. Urs Gimmi, Dr. Achilleas Psomas i Christian Ginzler. Geografowie współpracowali z nimi już w ubiegłych latach przy projekcie FORECOM, nad badaniem zmian powierzchni lasów w Polskich Karpatach i Alpach od połowy XIX w.

 

Kwerenda w Ostrawie

10 sierpnia 2016

Archiwum Miasta Ostrawy znajduje się w XVIII-wiecznym ratuszu dawnego miasta Przewóz, włączonego w 1924 r. do Ostrawy. Przechowywane są w nim m.in. oryginały kart spisów ludności Ostrawy z lat 1900 i 1910.

 

Kwerenda w Opawie

9 sierpnia 2016

Archiwum Powiatowe w Opawie znajduje się od 1979 r. w dawnym kościele ewangelickim, nazywanym „Czerwonym kościołem” – oczywiście od koloru cegieł tej neogotyckiej budowli z 1899 r. Znajdują się tam m.in. bogate materiały spisowe i pospisowe z interesującego nas zakresu lat, dotyczące powiatu opawskiego, które jednak – z racji ich obszerności – trudno będzie wykorzystać w ramach realizacji projektu.

 

Kwerenda w Opawie

8 sierpnia 2016

Kwerenda w Archiwum Wojewódzkim (Ziemskim) w Opawie, mieszczącym się w budynku dawnego kolegium jezuickiego. Żmudne poszukiwania – przy bardzo życzliwej pomocy pracowników archiwum – pozwoliły zapoznać się z jego zasobami.

 

Kwerendy w Czechach

7 sierpnia 2016

Dr hab. Konrad Wnęk i dr Lidia Zyblikiewicz przeprowadzili kwerendy w Archiwum Wojewódzkim (Ziemskim) i Archiwum Powiatowym w Opawie, a także w Archiwum Miasta Ostrawy. Na zdjęciu widać dawny kościół ewangelicki, obecnie siedzibę Archiwum Powiatowego w Opawie.

 

LXI Zjazd PTG

28 czerwca 2016

W drugim dniu LXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Tradycja i nowoczesność” w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w ramach sesji tematycznej „GIS – szansa czy zagrożenie geografii?”, dr Krzysztof Ostafin i dr hab. Konrad Wnęk przedstawili referat Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymi z lat 1857–1910. W czasie dyskusji po wystąpieniu usłyszeliśmy dużo słów otuchy i wsparcia…

 

Patrz: Publikacje

 

Spotkanie zespołu

17 czerwca 2016

Tym razem na nasze robocze spotkanie zaprosiliśmy Panią mgr inż. Monikę Dobosz, którą poprosiliśmy o wskazanie pułapek potencjalnie czyhających na nas podczas budowania geoportalu.

Kwerendy na Ukrainie

22 maja 2016

Kwerendy w Archiwum Państwowym w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) i w Archiwum Państwowym w Tarnopolu.

 

Spotkanie zespołu

20 maja 2016

Kwerenda w BJ

10 maja 2016

Dr Krzysztof Ostafin i dr Wojciech Maciejowski przeprowadzili kwerendę w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Georeferencja mapy J. Scheda

1 maja 2016

Dr Krzysztof Ostafin przeprowadził georeferencję 20 arkuszy mapy Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000, w celu pozyskania granic administracyjnych w Europie Środkowej.

 

Spotkanie zespołu

15 kwietnia 2016

Podczas spotkania dr Krzysztof Ostafin i dr Jakub Taczanowski zrelacjonowali przebieg – zakończonych pełnym sukcesem – starań o zakup w Kriegsarchiv Wien arkuszy map drugiego wojskowego zdjęcia topograficznego (Franziszeische Landesaufnahme) w skali 1:28 800 dla Śląska Austriackiego i Galicji.

 

Kwerenda w Warszawie

10 kwietnia 2016

Wyjazd na kwerendę archiwalną i biblioteczną w Warszawie. Na potrzeby projektu sprawdziliśmy zasoby Archiwum Akt Nowych, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych. Centralne Archiwum Wojskowe, mieszczące się na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, mimo wcześniejszych uzgodnień telefonicznych, nie udostępniło nam nawet inwentarzy, zatem z zasobami tego archiwum nie udało się nam zaznajomić.

 

Kwerendy w Sanoku i Przemyślu

7 marca 2016

Wyjazd na kwerendę archiwalną do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Oddział w Sanoku i do Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Spotkanie zespołu

4 marca 2016

Kwerenda we Lwowie

14 lutego 2016

Kwerenda archiwalna i biblioteczna we Lwowie.

 

Spotkanie zespołu

15 stycznia 2016

Spotkanie zespołu

18 grudnia 2015

Dr Lidia Zyblikiewicz przedstawiła dostępne w oficjalnych austriackich publikacjach spisowych dane ze spisów z lat 1857, 1869, 1880, 1890, 1900 i 1910.

 

Kwerenda w Spytkowicach

28 listopada 2015

Kwerenda w Ekspozyturze Archiwum Narodowego w Krakowie w Spytkowicach.

 

Kwerenda w Katowicach

26 listopada 2015

Będziemy musieli przyjechać tu ponownie; potencjalnie interesujące materiały przechowywane są w magazynach, które w tej chwili są remontowane.

 

Kwerenda w Bochni

17 listopada 2015

Wyprawa studialna do Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Bochni. Z myślą o „geograficznej” części naszego Zespołu niezwykle miłe i uczynne Panie pracujące w oddziale bocheńskim ANK przygotowały pokaz archiwalny, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.

 

Spotkanie zespołu

16 października 2015

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii organizacyjnych. Ustalono najbliższe terminy spotkań, a także omówiono plan prac na najbliższy miesiąc.

Rozpoczęcie projektu

16 września 2015

Rozpoczyna się nasz projekt badawczy, obejmujący teren Galicji i Śląska austriackiego.

 

Patrz: Obszar

 

GASID research area